Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 24 november 2000

De notulen van de vergadering d.d. 6 november j.l. wordt goedgekeurd, met veel waardering voor het werk van Margaret.

Het verslag van de bijeenkomst van 3 oktober j.l. wordt goedgekeurd.

Bert Dekkers, Coby de la Rie, Dirk-Jan ít Hoen en Willem van IJperen worden uitgeschreven als bestuurslid uit het handelsregister en de bank.

Aanvulling bestuur: de voordracht van de twee ouders, Mw. N. Burleson en Mw. M. Slooten om Marja tot bestuurslid te benoemen.
Besloten wordt Marja te benoemen tot bestuurslid. Marja van Wolferen aanvaardt de benoeming.

Inschrijving Marja van Wolferen als bestuurslid in het handelsregister: hiertoe wordt besloten.

Kandidaat nieuw bestuurslid: voorstel om Tom Schaumont, arts te vragen als bestuurslid.

Vaststelling datum volgende bestuursvergadering: 21 december 2000, 20.00 uur.