04 december 2000

Beste medewerkers en ouders,

Correspondentieadres:
Piersonstraat 37
3119 RG Schiedam
Telefoon: (010) 246 97 51
Telefax: (010) 426 17 38

Afgelopen vrijdag was voor velen van u en voor mij een schokkende dag. Ik werd geconfronteerd met ex-bestuursleden die mij vroegen de sleutel in te leveren en die mij op non-actief probeerden te stellen. Als ik het niet deed, zou de politie erbij gehaald worden.
Wat is er gebeurd en waar zou ik schuldig aan zijn?
Ik zal u mijn uitleg geven.
Bij het groter worden van de organisatie ging het in de organisatie uiteindelijk niet goed. Ik kreeg ondersteuning van een organisatie deskundige, de heer Penterinan, die mij hielp de organisatie te veranderen. Ik leerde veel, maar in de praktijk kwam het niet tot uitdrukking zoals ik beoogde.
We groeiden naar een organisatie die niet paste bij het pedagogisch beleid van Honki-Ponk. Dat kwam voornamelijk omdat in de praktijk het pedagogisch beleid niet aansloot op de uitgangspunten, die ik wil hanteren, vanuit de visie van Rudolf Steiner, Janusz Korczak en Thomas Gordon. Het ging niet goed op de vestiging Schiedamseweg en 't Blok. Er was een groot ziekte verzuim onder het personeel, ruim 20% en een groot verloop van leidsters. Enige inhoudelijke kennis bij Bert Dekkers, Coby de la Rie, Dirk-Jan 't Hoen en Willem van IJperen over de uitgangspunten van onze pedagogen was niet aanwezig. We hebben daarover gesproken en twee bestuursleden, Bert Dekkers en Coby de la Rie wilden het leren. Echter in de praktijk kwam het er niet van.
Ik ben op zoek gegaan naar een bestuurslid dat op het pedagogisch didactisch gebied van Rudolf Steiner en Janusz Korczak thuis was. Zo zouden wij ook in het bestuur kunnen gaan werken vanuit die gedachtenstroom. Ik kwam in contact met Pieter de Bruin. Ik heb met Pieter de Bruin enkele gesprekken gehad over het toetreden in het bestuur en over de pedagogische visie en uitgangspunten volgens ons beleid en hem toen voorgedragen in het bestuur. Pieter de Bruin heeft tijdens zijn ontmoeting met de bestuursleden vooraf te kennen gegeven er over te willen nadenken om in het bestuur zitting te nemen. Hij wilde echter, voordat hij in het bestuur zou komen, eerst met alle bestuursleden apart een gesprek om zichzelf als mens, advocaat en bestuurslid bekend te maken. Hij zou van alle toen zittende bestuursleden horen of zij hem in het bestuur wilden hebben. Hij is heel duidelijk geweest in die gesprekken. Bert Dekkers, Coby de la Rie, Dirk-Jan 't Hoen en Willem van IJperen wilden Pieter de Bruin graag in het bestuur. Pieter de Bruin heeft eerst nog getwijfeld, omdat er veel uitbreidingsplannen waren, wat ten koste zou kunnen gaan van de bestaande opvang. Daar is over gesproken en toen is hij in het bestuur met algemene stemmen aangenomen.

Daarnaast zocht ik een adviseur die ondersteuning kon bieden naar de organisatie toe vanuit het pedagogisch beleid op Honki-Ponk. Ik kwam in contact met Jan Pieter de Kok die kennis en ervaring had op dit gebied. Wij hebben gesproken over hoe wij hulp konden bieden aan de personeelsleden op de vestigingen, om te kunnen werken vanuit onze pedagogische visie. Ook hier zijn vooraf met de teamleden gesprekken gevoerd om te kijken of en wat we dan wel wilden.
Deze gesprekken hebben geleid tot wat zichtbaar is geworden in de afgelopen maanden. In de vestigingen Schiedamseweg en 't Blok ging het weer goed. Het ziekteverzuim van de personeelsleden nam af naar 10 %. Personeelsleden bleven bij ons werken en hadden er weer zin in. De ondersteuning hielp.
Maar binnen het bestuur werd niet met elkaar omgegaan vanuit de pedagogische uitgangspunten. Dat gaf persoonlijke spanningen en leidde uiteindelijk tot een escalatie. U kunt dit lezen in het dossier, dat ter inzage ligt op kantoor.
Ik heb persoonlijk een brief geschreven aan de bestuursleden, met daarin een aantal feiten en citaten, met de bedoeling om de bestuursleden te laten zien waar het in de organisatie uiteindelijk om gaat. Hierop is met geen enkel woord gereageerd.
Uiteindelijk zijn ook diverse personeelsleden aanwezig geweest bij de vergaderingen. Er werd niet naar hen geluisterd, nog sterker, zij werden verzocht en daarna bevolen op te stappen.

Ongeveer tegelijk met deze problematiek speelde er in de oudercommissies van de Schiedamseweg, 't Honk en 't Blok een conflict. In dit conflict werd door één oudercommissielid gebruik gemaakt van krantenartikelen; één uit 1996 en één uit 1997, waarin uiterst negatieve en onjuiste infonnatie over Jan Pieter de Kok werd gegeven. Van mij uit was een gesprek en uitleg mogelijk. Hiervoor was een afspraak gemaakt voor maandag 4 december j. 1. De oudercommissieleden hebben er, ondanks die afspraak, voor gekozen, zonder weerwoord of uitleg, de krantenartikelen, publiek te maken. Omdat ook drie van de vier voormalige bestuursleden zich erin gemengd hebben, is de onrust doorgezet in de organisatie en is er op bestuursniveau sprake van een strijd die ook gevolgen heeft voor Honki-Ponk. Drie van de vier voormalige bestuursleden besloten toen dat ze hun uittreden ongedaan moesten maken. Ze hebben vervolgens zonder enige bevoegdheid (want ze waren immers geen bestuurslid meer) op vrijdag 1 december 2000 mij bevolen mijn werkzaamheden te staken en de vestiging aan de Piersonstraat 37 te verlaten. Door bemiddeling van politie die als plan had om het gehele pand te ontruimen, omdat er een patstelling was ontstaan, heb ik besloten dat het beter was op dat moment het pand te verlaten, zonder daarbij mijn taken neer te leggen. Uitgerekend op een avond waarop in drie vestigingen met de kinderen Sint-Nicolaas gevierd ging worden. De voorspelbare commotie en paniek bleef niet uit.

Ik heb me 26 jaar ingezet voor een optimale opvang van kinderen; optimaal in de zin van de best mogelijke verzorging en begeleiding en het bieden van optimale ruimte aan kinderen om zich te ontwikkelen. Mede door de inzet van alle medewerkers is daardoor Honki-Ponk geworden tot wat het is. Wat nu gebeurt staat lijnrecht tegenover de doelstelling van de stichting ten aanzien van de opvang en begeleiding van de kinderen.
Ik betreur deze gang van zaken zowel voor de kinderen als voor u en ik hoop dat er spoedig in de organisatie weer die rust zal komen die goed is voor de kinderen. De leiding zal zoveel mogelijk de gerezen problemen van de werkvloer vandaan houden.

Met reacties of vragen kunt u voorlopig terecht bij de vestigingshoofden.

Marja van Wolferen