Schiedam, 15 december 2000

Onze referentie MvW/ 00806 /ms
Betreft : Uw schrijven dd 13 december

Geachte personeelsleden,

U hebt aan de ouders, de collega's het bestuur, en de directie een brief geschreven waarin u aangeeft dat u geschokt bent over de informatie die u op 1 december 2000 hebt gekregen van de oudercommissie, dat u met veel vragen bleef zitten, dat u zich beklaagt over het feit dat het bestuur en de directie niets doet en waarin u de steun van de ouders vraagt voor een voorstel om de situatie van onzekerheid waarin u verkeert aan te pakken.

U deelt de ouders ook mede dat de vestiging aan de Piersonstraat de week voor kerst gesloten zal zijn.

Het bestuur heeft overleg gehad over uw brief. Wij achten uw handelswijze onjuist. Uw brief zou op zich reden zijn voor ontslag op staande voet. Gezien de situatie waarin zich een en ander afspeelt en de druk die er uitgaat en is uitgegaan van de publicitaire storm die over Honki-Ponk waart, wil het bestuur het op dit moment bij een waarschuwing laten.

Er zijn binnen Honki-Ponk diverse mogelijkheden om met uw vragen om te gaan en een antwoord te krijgen. Voorstellen voor een aanpak van de situatie van onzekerheid kunnen altijd worden gedaan. De beslissing over te nemen maatregelen ligt echter niet bij de ouders noch bij u.
Wij willen u er op wijzen dat de publicitaire storm door de ouders is geÔnitieerd en gevoed.

U hebt zowel directie als bestuur buitengesloten van uw besprekingen. U oordeelt dat de kwaliteit die u levert niet goed genoeg is en besluit de vestiging te sluiten.
Het is niet aan u om daartoe te besluiten. Het is ook niet aan u om de ouders mede te delen dat de vestiging aan de Piersonstraat die week wordt gesloten. Het is evenmin aan u om een kopie van uw brief aan de wethouder en de GGD te zenden.

Het bestuur heeft de ouders bericht dat de mededeling van u dat de vestiging aan de Piersonstraat gesloten is, onjuist is en dat u tot het nemen van een dergelijke besluit niet bevoegd was. De vestiging aan de Piersonstraat is in de week van 18 december 2000 normaal open.
Het bestuur verwacht van diegenen onder u die op de Piersonstraat werken dat zij zich maandag 18 december 2000 de kinderen die opvang bieden die zij gewend zijn; de kinderen dient een omgeving worden geboden waarin zij zich thuis voelen, ook al is de vertrouwde leidster niet aanwezig.
Het bestuur acht bij u voldoende professionaliteit aanwezig om daarvoor te zorgen.

Wij willen u echter niet onkundig laten van het feit dat door ons niet zal worden geaccepteerd dat de leidsters van de Piersonstraat geen opvang zullen verzorgen voor de kinderen die maandag 1 8 december 2000 naar de Piersonstraat komen. Dit zal als werkweigering worden aangemerkt en tot ontslag leiden.

U hebt tot nu toe niet te kennen gegeven behoefte te hebben aan een gesprek met het bestuur; integendeel, u hebt te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek met het bestuur.

Wij betreuren uw opstelling. Dezerzijds wordt het van belang geacht om met elkaar in gesprek te komen.

Wij nodigen u uit voor een bespreking op dinsdagavond 19 december 2000 om 20.00 uur
in de Piersonstraat 37.

Voor de goede orde melden wij u nog dat er groepsleidsters van de Piersonstraat zijn die zich weliswaar ziek hebben gemeld maar dat zij het risico lopen ontslagen te worden.

De buitenwacht heeft verdeeldheid gezaaid door diverse acties, allen gebaseerd op emoties die niet gebaseerd waren op reŽle gegevens. Het is terecht dat u dat de buitenwacht aanrekent. Honki-Ponk is voor die door de buitenwacht gecreŽerde situatie niet verantwoordelijk. Die acties hebben tot een interne crisissituatie geleid waarin tot nu toe meer vernietigd gaat worden dan er in jaren is opgebouwd. Daarvoor en voor de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan in deze crisissituatie is ieder binnen Honki-Ponk wel verantwoordelijk.

Wij hopen dat het mogelijk is om aan de crisissituatie het hoofd te bieden in een vorm van gezamenlijkheid van alle geledingen binnen Honki-Ponk zonder geldingen en mensen uit te sluiten. Juist in een crisissituatie is gezamenlijkheid van belang.

Brieven zoals door u geschreven passen daar niet in.

Verder acht het bestuur het ongepast dat een kopie van uw brief naar de Wethouder en de GGD is verzonden. We gaan er van uit dat u die brieven terughaalt.

Het bestuur van de stichting Kinderopvang Honki-Ponk


Pieter de BruinMarja van Wolferen


cc: alle personeelsleden