P.J. de Bruin schrijft de burgemeester een brief

de edelachtbare heer drs R. Scheeres
Burgemeester van de gemeente Schiedam
Stadserf 1
3112 DZ SCHIEDAM

Schiedam, 28 december 2000

Edelachtbare heer,

Het bestuur van de Stichting Kinderopvang Honki Ponk heeft kennis genomen van uw weigering om met ons een gesprek te hebben. Onze contacten met de wethouder en het College van Burgemeester en Wethouders zijn naar ons idee tot nu toe niet het niveau van het stellen van eisen aan het bestuur van de Stichting Kinderopvang Honki Ponk ontstegen. Wij betreuren dat. Gezien uw weigering verschillen wij kennelijk met u van mening over de rechtmatigheid van de eisen die door B & W worden gesteld.

Wat betreft het voorstel om een mediator te benoemen het volgende.
In JustitiŽle verkenningen van december 2000 (een uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie) met als titel "Mediation" schrijft dr C.L.B. Kocken over mediation en de claim van neutraliteit o.m. het volgende (pag. 89): "Een wijze van geschilbeslechting kiezen is immers vormgeven aan een niet onbelangrijke maatschappelijke institutie die ieder van ons in meer of mindere mate raakt. Een politieke kwestie bij uitstek. De verleiding echter om vanuit een politieke visie snel te oordelen moet vervolgens wel worden weerstaan. Welke belangen betrokken zijn en in welke mate zij worden gediend is niet eenvoudig vast te stellen.
(-) Op dit moment worden oordelen over vormen van geschilbeslechting in Nederland te snel en te gemakkelijk gegeven. De deelnemers aan de discussie, geschilbeslechters, beleidsmakers en wetenschappers nemen opvallend gemakkelijk aan dat zij een adequaat beeld hebben van de maatschappelijke praktijken waarover zij oordelen. Aan de adequaatheid van dat beeld twijfel ik ernstig..Die inzichten zijn immers veelal alleen gestoeld op veralgemenisering van (enige)ervaringsdeskundigheid en schematische kennis van het veld. Common sense notities winnen het dan gemakkelijk van empirisch geÔnformeerde oordelen."

De heer Kocken geeft in dit citaat, dat betrekking heeft op mediation in een meer algemene zin, weer wat onze aarzeling is bij uw vraag.
Wij zijn tot nu toe geconfronteerd geweest met eisen, deels gepaard gaande met vormen van geweld en bedreiging.
Er is van de kant van de gemeente en van de kant van (een deel van) de ouders sprake van meer of minder dwingend aan het bestuur en de directrice op te leggen maatregelen, culminerend in ontslag.
Ons inziens vormt dat een uiterst slechte basis voor enige vorm van mediation.
Bovendien lijkt het ons door de publiciteitscampagne die op initiatief van ouders is gevoerd en gevoed en de daardoor opgeroepen emoties en ontstane vooroordelen vrijwel onmogelijk neutraliteit van een mediator te verwachten.

Afgezien daarvan, is het volgende van belang.
Waar het in wezen om gaat is om vrijheid:
- vrijheid van kinderen om zich in de situatie van de voor hen door hun ouders gekozen kinderopvang optimaal te ontwikkelen;
- vrijheid van de organisatie om die vrijheid van kinderen te waarborgen door uitvoering te geven aan het op basis van die ontwikkelingsvrijheid gekozen pedagogisch beleid hetgeen implicaties heeft voor de wijze van werken door het personeel.
Een mediator dient op beide terreinen zijn of haar sporen verdiend te hebben wil hij of zij door ons in staat worden geacht te bemiddelen.
Het gaat over de uitgangspunten van het pedagogisch beleid en de wijze waarop daar vorm aan is en wordt gegeven. Dat behoort tot de vrijhei(l van de organisatie.
Over vrijheid valt niet te onderhandelen.
Over ongefundeerde, door de media aangewakkerde, angsten en emoties van ouders evenmin.

Er is een aantal vragen dat het voorstel voor mediation oproept: - Wie bepaalt de keuze van de mediator?
- Wie bepaalt de grens van de mediation?
- Wie bepaalt de aard van het "geschil"?
- Wie bepaalt de inhoud van het "geschil"?
- Wat is het belang van de gemeente bij mediation?
- Welk belang heeft de gemeente bij welk resultaat?
- Wie bepaalt welke "partijen" bij de mediation worden betrokken?
De gemeente spreekt over "ouders". Wie worden daarmee bedoeld? Alle ouders die kinderen in de kinderopvang hebben? Zo nee, welk deel van de ouders en op welke gronden zij wel en anderen niet? Wie beslist daar over?

Dit zijn vragen waarvan de beantwoording niet aan de mediator kan worden overgelaten zij het dat hij wel een rol zou kunnen spelen bij de beantwoording ervan.

Het waren onder meer deze aspecten waarover wij met u hadden willen praten. Wij staan open voor argumenten uwerzijds.

Voor de goede orde delen wij u nog mede dat wij, gezien de huidige situatie en de daaraan verbonden onduidelijkheden, besloten hebben de vestigingen niet op 2 januari 2001 open te laten zijn.

Hoogachtend,
namens het bestuur van de Stichting Kinderopvang Honki Ponk


mr P.J. de Bruin.