Originele brief; de tekst van de brief staat hieronder.

Per aangetekende post met handtekening retour.

Geachte mevrouw, meneer,

U hebt niet gereageerd op de brief die de directrice u heeft gezonden op 25 december 2000.
Deze brief is met instemming van het bestuur geschreven en bevatte aan het slot een ultimatum.
U hebt aan het ultimatum tot op heden geen gehoor gegeven.

Primair betekent dit dat wij ervan uitgaan, dat u de arbeidsovereenkomst eenzijdig hebt verbroken en dat u zelf ontslag hebt genomen.
Het bestuur accepteert dit ontslag , maar behoudt zich ten aanzien van dit ontslag alle rechten voor.
Uw ontslag betekent dat er vanaf heden voor u binnen de organisatie van de Stichting Kinderopvang Honki Ponk geen plaats meer is.

Secundair, voor het geval uw niet reageren niet gezien wordt als het eenzijdig verbreken van de arbeidsovereenkomst, zeggen wij u hierbij ontslag op staande voet aan.
De redenen daarvoor zijn de volgende:
U hebt zich schuldig gemaakt aan werkweigering door niet te reageren op het gegeven ultimatum. U hebt zich tegen de directrice en het bestuur gekeerd en hebt gemeend aan acties van de ouders en de gemeente Schiedam te kunnen deelnemen die er op waren gericht het werken in de Stichting Kinderopvang Honki Ponk onmogelijk te maken. Ingesteld onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat u zich op onaanvaardbare wijze gekeerd hebt tegen het beleid van het bestuur.
Er is sprake van disloyaliteit ten opzicht van het bestuur, van een totaal gebrek aan bereidheid van overleg en van een vertrouwensbreuk met het bestuur die door u is geŽntameerd op gronden die een breuk niet rechtvaardigen.

U hebt op een wijze die door ons niet kan worden geaccepteerd een eigen beleid willen forceren en het het bestuur en de directrice onmogelijk gemaakt om met u in overleg te treden over de situatie. Ten slotte hebt u zich aangesloten bij de ouders en de gemeente Schiedam die in een kort geding bestuurswijziging en daarmee een wijziging van het (pedagogisch) beleid willen afdwingen.

Van uw kennelijke weigering om nog langer met de directrice en het bestuut samen te werken was uw beslissing om in rechte tegen het bestuur op te treden danwel mee te werken aan een dergelijk kort geding voor ons de druppel die de emmer deed overlopen.
Een en ander tezamen en afzonderlijk vormt voor ons een dringende reden om u op staande voet te ontslaan hetgeen wij dan ook bij deze doen.

Tertiair zeggen wij u hierbij ontslag aan met ingang van heden.

Quartair zeggen wij hierbij ontslag aan met in achtneming van de geldende opzegtermijn.

Door uw handelen heeft de Stichting Kinderopvang Honki Ponk schade geleden aan goede naam en materiŽle schade. Wij houden u hiervoor aansprakelijk en behouden ons te dien aanzien alle rechten voor.

Een kopie van deze brief wordt u tevens per gewone post gezonden.
Het bestuur van de Stichting Kinderopvang Honki Ponk


Getekend door:

Mr. P.J. de Bruin M. van Wolferen.