Financiële “coup” van iatrosofen voor rechter.

Aantekeningen bij Kort Geding bestuur Stg. Kinderopvang Honki Ponk tegen Van Wolferen, De Kok en Janssen (Stg. Amfortas). Dinsdag 6 maart 2001.

Door John Witjes.

Kernvraag in dit geding was, volgens mr. Jan Franken die namens het bestuur van HP optrad, of Van Wolferen en consorten recht hebben op de f 300.000,- die op de rekening van de (voormalige) Stichting Vrienden van Honki Ponk staan. Het is geoormerkt geld, dat ten goede moet komen aan doelen die door of namens de Stg. Kinderopvang Honki Ponk worden aangewezen. Ook de vijf bestuurszetels zijn geoormerkt; de bestuursleden dienen een ‘verband’ met Honki Ponk te hebben.

Eis
Franken legde onder meer als eis neer dat het bestuur van de Stg. Vrienden gevormd zou moeten gaan worden uit de drie huidige HP-bestuursleden, interim directeur van Ooijen en Anneke Lansbergen (die reeds in het Vrienden-bestuur zat, maar door Van Wolferen in januari uitgeschreven werd).
Aanvullend eiste hij dat de rechter de omvorming van de Stg. Vrienden in de Stg. Amfortas en de daar aan ten grondslag liggende statutenwijziging ongedaan zou maken.
Doel van dit alles is, zo bleek, te voorkomen dat 300.000 gulden in handen van De Kok c.s. zal vallen. Geld waarvoor het huidige bestuur binnen HP goede bestemmingen zou weten.

Afkoopsom
Uit het relaas van Franken bleek dat het nieuwe bestuur van Honki Ponk op 18 januari een fax aan advocaat De Bruin had gestuurd waarin zij de bestuurszetels in de Stg. Vrienden opeisten. Als antwoord kregen zij een brief Van de Bruin van 22/1 waarin deze aangaf dat het inmiddels met De Kok en Janssen aangevulde bestuur zou willen aftreden onder forse financiële voorwaarden. Men vroeg een ‘afkoopsom’ van F 250.000,-, dit was voor HP niet acceptabel. Aangegeven werd dat Honki Ponk naar de rechter zou stappen.

De feiten volgens De Bruin
Mr. De Bruin die zoals gewoonlijk namens de iatrosofen rond De Kok optrad hield de rechter voor dat er wel degelijk sprake is geweest van een rechtsgeldige benoeming van de leden van het bestuur van de Stg. Vrienden. Op 5 en 9 januari hadden er bestuursvergaderingen plaatsgevonden en de wijzigingen in het bestuur waren bij de Kamer van Koophandel aangemeld op 11 januari (tussen de behandeling van het kort geding van ouders en leidsters en de uitspraak daarin). Op 12 januari werd door Van Wolferen en De Bruin weliswaar een overeenkomst met de advocaat van Honki Ponk gesloten over het op non-aktief stellen van beiden als bestuurslid, maar het verband met Honki Ponk is wel blijven bestaan.
Het bestuur van de Stg. Vrienden heeft op 18 januari besloten naam en statuten te wijzigen. De Stichting Amfortas zou zich ten doel stellen het opzetten van projecten voor kinderopvang voor buitenlandse kinderen en het stimuleren van werkgelegenheid voor allochtone kinderleidsters. Op 31/1 werden de wijzigingen door een notaris bekrachtigd. Op 6 februari werd echter door Honki Ponk beslag op de rekeningen gelegd. De Bruin zelf zou overigens op 27 januari “om persoonlijke redenen” uit het bestuur van Amfortas zijn gestapt.

Juridische haarkloverij
De Bruin besteedde vervolgens een half uur aan het betwisten van de in totaal vijf eisen die door Franken waren neergelegd. Hij betrapte de laatste op typfouten en onzorgvuldigheden in de dagvaarding en vond dat al voldoende reden om zijn recht te halen. Volgens hem zou ook een kort geding nooit kunnen dienen als middel om een notariële beslissing ongedaan te maken. Daar zou op zijn minst een (langdurige) bodemprocedure voor nodig zijn. Bovendien betwistte hij dat Honki Ponk het geld nodig had: er zou meer dan voldoende geld in kas zijn geweest tot begin januari 2001. Het geld van de Stg. Vrienden was afkomstig van de opgeheven Stg. Internationaal Kinderdagverblijf Honki Ponk en zou bedoeld zijn geweest voor stimuleringsprojecten voor allochtone kinderen. En dat is wat de Stg. Amfortas ook met het geld zou willen doen. Het geld zou dus niet in de zakken van De Kok c.s. verdwijnen, zo wil De Bruin de rechter doen geloven.

Ontslag Van Wolferen
De Bruin gaf aan dat het dienstverband van Marja van Wolferen met Honki Ponk weliswaar beëindigd is, maar dat zij tot op heden nog altijd (evenals De Bruin) wel bestuurslid is (op non-actief). “Het is nooit haar bedoeling geweest ontslag te nemen als bestuurder”. Tot op heden zou er ook nog geen decharge hebben plaatsgevonden. Dus kan Van Wolferen nog altijd als bestuurslid van de Stg. Vrienden fungeren volgens de redenering van De Bruin.

“Coup”
Franken gaf in repliek aan dat het zeker niet naar de geest van de statuten van de Stg. Vrienden is als het bestuur gevormd wordt door mensen die niet actief in de weer zijn met Honki Ponk. Zo moet ook de overeenkomst over het op non-actief stellen van Van Wolferen en De Bruin gezien worden: niet meer functioneren binnen Honki Ponk op welke manier dan ook. Dat Honki Ponk nog volop geld zou hebben was volgens Franke ook niet het geval. Met name door de “capriolen van De Bruin en de zijnen” is behoorlijk ingeteerd op het vermogen.
De rechter vroeg aan De Bruin om uitleg over wat de rechter een “coup” noemde: het in strijd met de doelstellingen van de Stg. Vrienden onttrekken van geld en activiteiten van die Stg. Vrienden aan de invloed van Stg. Kinderopvang Honki Ponk.
De Bruin gaf aan dat Amfortas een logische voortzetting is van een (pedagogisch) beleid dat al eerder door Van Wolferen in gang was gezet. Het geld zou nu ten goede komen van het doel wat oorspronkelijk gold: allochtone kinderen en leidsters. Daar zouden Honki Ponk en de rechter toch geen bezwaar tegen kunnen hebben.

Uitspraak binnen twee weken
Of de rechter de redenering van De Bruin volgt, zal binnenkort duidelijk zijn. Diens voor rechters vrij vergaande vergelijking met een coup leidde bij mr. Franke tot optimisme over een voor Honki Ponk gunstige uitspraak. Juridisch ligt de zaak vrij ingewikkeld daar er sprake is van mogelijke discussie over het Kort Geding als middel om deze zaak te regelen. De rechter heeft aangegeven uiterlijk 20 maart uitspraak te doen. Als hij er eerder uit is, komt de uitspraak eerder. En het geld, waar het De Kok c.s. ten slotte om begonnen is, staat volgens mr. Franken nog op de bankrekening van de Stg. Vrienden, waarop beslag gelegd is.

JW060301