Aan:
Ouders/ verzorgers
Collega's
Bestuur
Directie

C.C.:
wethouder P.Groeneweg, gemeente Schiedam
GGD, Barbara Troost

Schiedam, 13 december 2000

Beste lezer,

Zoals u onlangs via de pers hebt kunnen vernemen, is er binnen de stichting Honki Ponk veel commotie ontstaan naar aanleiding van het binnenhalen van de heren De Kok en De Bruin in de organisatie.

De medewerkers kregen op vrijdag 1 december via de oudercommissie informatie in handen over dhr. de Kok.
Het teleurstellende en wat ons boos heeft gemaakt, is dat mevr. Van Wolferen wel op de hoogte was van het verleden en de achtergrond van dhr. de Kok, maar dit voor de medewerkers en vestigingshoofden heeft verzwegen.
Onze instinctieve reactie was dat wij diep geschokt waren door de aanwezigheid van een zo'n omstreden persoon binnen onze organisatie. Ook nadat de eerste schok gezakt was bleven wij met heel veel vragen zitten
In een gesprek hebben wij, de vestigingshoofden, aan mevr. van Wolferen gevraagd om haar motieven toe te lichten omtrent het binnenhalen van deze persoon en haar motieven om zijn achtergronden te verzwijgen In deze gesprekken heeft zij antwoord gegeven op al onze vragen. Ondanks haar uitleg bleven wij van mening en zijn wij nog steeds van mening dat, ongeacht de eventuele juistheid van de krantenartikelen, een dusdanig omstreden persoon de organisatie te kwetsbaar maakt en dus niet hieraan verbonden kan blijven.

Daar de aanwezigheid van dhr. de Bruin ook voor ons omstreden bleef, vinden wij dat ook hij moet terugtreden.
Ondanks pogingen van ons om mevrouw Van Wolferen op andere gedachten te brengen, blijft zij vasthouden aan haar standpunt om de heer De Bruin te handhaven in het bestuur.

Op dit moment zeggen wij ons vertrouwen op in het huidig handelen van de directeur en bestuur. Zij ondernemen geen concrete zichtbare actie om de organisatie weer op de rails te krijgen.
Op dit moment zitten we vast; er gebeurt niets opbouwends. De ondergenoemde personeelsleden hebben in een gezamenlijk overleg het volgende voorstel opgesteld om verder te kunnen, om op te bouwen;

Ons voorstel is om een onafhankelijke interim manager de ontstane crisis te laten evalueren en analyseren. Met zijn / haar aanbevelingen moeten alle onderdelen van de organisatie weer in gesprek komen om aan de toekomst te bouwen.

Wij vragen alle aangeschrevenen hun mening over dit voorstel schriftelijk door te geven aan de vestigingshoofden. Graag uiterlijk maandag 18 december, zodat er niet weer veel tijd overheen gaat voor er actie kan worden ondernomen.

Dit was echter niet de enige schok die wij te verwerken kregen.

In kranten, op de radio en op de televisie kwam een stroom van negatieve publiciteit op gang die onze organisatie niet ten goede komt.
Wij zijn van mening dat, nadat het omstreden verleden van dhr. de Kok bekend is geworden, hier zeker over gepraat had moeten worden. Mevr. van Wolferen is door de oudercommissie terecht gevraagd om toe te lichten of zij op de hoogte was van het verleden van dhr. de Kok en waarom zij hem in de organisatie heeft binnengehaald. Wij zijn echter zeer verontwaardigd over de manier waarop dit door de oudercommissies in samenwerking met de ex-bestuursleden uiteindelijk is aangepakt.

Binnen Honki Ponk leeft al sinds jaar en dag de opvatting dat ieder mens, groot of klein, uniek is en als zodanig gerespecteerd dient te worden. Ieder mens, groot of klein volgt zijn eigen ontwikkelingstempo en dient hierin ondersteund en gestimuleerd te worden. Fouten maken mag, daar leer je van. Dit is een milieu waarin wij ons thuis voelen.
Sinds vrijdag 1 december j.l. is er van die sfeer weinig meer over. Dit is vooral te wijten aan de aandacht die de pers ons meent te moeten geven nadat bekend is gemaakt dat dhr. de Kok onze stichting in zijn greep zou hebben.

Als er doordacht zou zijn gehandeld en de berichtgeving op een goede gerichte manier bij de juiste mensen terecht was gekomen, was dit zeker aan de orde gekomen. Alle personeelsleden hebben direct afstand genomen van de praktijken van dhr. de Kok en aangegeven geen (verdere) contacten met hem te willen.
De hele actie geeft een blijk van wantrouwen in het gehele personeel van Honki Ponk.
Vele ouders en personeelsleden hebben zich laten leiden door de berichten in de media, waaruit naar voren lijkt te komen dat er slecht met de kinderen is omgegaan.

De nieuw aangestelde vestigingshoofden en praktijkopleidster willen u hierbij ook laten weten dat zij vinden geen eerlijke kans te hebben gekregen. Zij worden in een adem genoemd met dhr. de Kok, alsof hij degene zou zijn die voor hun aanstelling heeft gezorgd. De vier mensen waar het hier om gaat zijn al jaren in de organisatie aan het werk en hebben altijd uw vertrouwen gehad. De teams hebben terdege inspraak gehad in hun aanstelling.

Op alle vestigingen hebben de aanwezige leidsters hard gewerkt in deze chaotische en emotionele tijd. Dit om de kinderopvang door te kunnen laten gaan.
De vestiging Piersonstraat is ook opengebleven met de gemotiveerde leidsters. Ondanks onze pogingen en de waardering van de ouders die hun kinderen zijn blijven brengen, vinden wij de kwaliteit niet goed genoeg om op deze manier door te gaan. De Piersonstraat sluit de komende week; we gebruiken deze week om met de medewerkers die zich hebben ziekgemeld te praten over hun motivatie en te kunnen zorgen voor een voor de kinderen veilige en beschermde (met in ieder geval 1 vaste leidster op iedere groep) opvang.

Onze excuses voor het grote ongemak voor ouders, we vinden het welbevinden van de kinderen van groot belang en geven dus onze grens aan..
Op dinsdag 2 januari 2001 willen we heel graag met gemotiveerd personeel en met nog meer ouders die vertrouwen hebben in onze organisatie weer starten.

Kortom; wij willen doorgaan met de goede kinderopvang van Honki Ponk in een organisatie die (communicatief) gezond is.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van stichting Honki Ponk welke op bijgevoegde lijst hun handtekening hebben gezet