Directie van Stichting Kinderopvang Honki-Ponk
Piersonstraat 37
3119 RG Schiedam

Schiedam, 6 december 2000

Betreft: pedagogisch beleid

Geachte directie,

Aanleiding voor deze brief, als vertegenwoordigers van ouders met kind(eren) bij Stichting Kinderdagopvang Honki-Ponk, is de verontrusting of de door de Stichting geboden zorg aan de kinderen in overeenstemming is met de wens van de ouders. Het pedagogisch beleidsplan, zoals vastgesteld op 13 augustus 1998, dient als uitgangspunt voor het pedagogisch beleid van de Stichting Kinderopvang Honki-Ponk. Wij willen dat naar dit vastgestelde pedagogisch beleidsplan binnen de Stichting wordt gehandeld.
Als er aanscherping c.q. wijziging van dit beleid plaatsvindt of in de toekomst gaat plaatsvinden, moet dit conform het pedagogisch beleidsplan aan de ouders worden medegedeeld.
Wij kiezen er niet voor om de denkbeelden van dhr. J.P. de Kok binnen de Stichting Kinderopvang Honki-Ponk tot uitvoering te brengen.

Oudercommissies Piersonstraat, Schiedamseweg, ít Honk, ít Blok, BSO8+.

Cc Bestuur Stichting Kinderopvang Honki-Ponk
Mw. L. Hulshof, sector Welzijn gemeente Schiedam
Boink, belangenbehartiger ouderparticipatie bij kinderdagverblijven
Alle ouders/verzorgers met kinderen bij Stichting Kinderopvang Honki-Ponk
Vestigingshoofden

Bijlage: handtekeningenlijst ouders