Aan vestigingshoofden en personeelsleden van Honki-Ponk

P/a Piersonstraat 37
3119 RG Schiedam

Betreft: de brief van 13 december.

Schiedam, 16 december 2000.

Beste mensen,

Jullie brief van 13 december jl. heeft mijn ongerustheid over jullie rol in de ‘affaire de Kok’ beslist niet weggenomen. Ik vind het bemoedigend dat jullie en vele personeelsleden het vertrouwen opzeggen in ‘het huidig handelen’ van directeur en bestuur.
De formulering die jullie kiezen t.a.v. De Kok lijkt erg veel op die van de directeur. Niet het feit dat De Kok met zijn ideeën en handelingen een slechte invloed op de organisatie heeft, maar de golf van negatieve publiciteit vormt kennelijk de reden met De Kok te willen breken. Nog altijd wordt door jullie niet openlijk afstand genomen van De Kok en zijn volgelingen. Nog altijd wordt door de gezamenlijke vestigingshoofden geen spijt betuigd over hun handelen in de afgelopen weken. Sterker nog, ouders en oudercommissie krijgen opnieuw het verwijt ondoordacht en onverantwoord gehandeld te hebben.

Ik verwacht van jullie, als jullie écht van mening zijn dat door directeur en bestuur verkeerd gehandeld wordt, ook een kritische beschouwing van jullie eigen rol in deze affaire. Tot 6 december lijken de vestigingshoofden de directeur en De Bruin door dik en dun gesteund te hebben. Ik wil hier een aantal zaken noemen.
- Toen in oktober het royeren van bestuurslid De Bruin in het bestuur aan de orde kwam, gaven de vestigingshoofden aan dat zij dit als motie van wantrouwen tegen alle werkers in de organisatie zagen.
- De ‘stafleden’ hebben zelf De Kok als bemiddelaar in het conflict in het bestuur voorgesteld tegen de zin van vier bestuursleden.
- Tijdens de cruciale bestuursvergadering van 6 november hebben drie personeelsleden, waarvan twee thans vestigingshoofd, de loop van de vergadering gehinderd. Zij werden gebruikt door De Kok, De Bruin en Van Wolferen om de overige bestuursleden tot opstappen te bewegen. In de (letterlijke) notulen is geen woord van kritiek van die personeelsleden op de handelwijze van het drietal te lezen; integendeel.
- In oktober is ‘namens de ouders’ door de personeelsleden Nancy Burleson en Marny Slooten als ouder de directeur voorgedragen als bestuurslid. Het sluimerende bestuursconflict werd hiermee op scherp gesteld. Dit voorstel werd zonder enig overleg met de andere ouders of oudercommissie gedaan. De normale omgangsvormen binnen de organisatie werden hiermee ernstig geweld gedaan. Als gevolg van dit voorstel is de huidige situatie uiterst complex geworden.

Ik kan mij voorstellen dat velen van jullie moeite hebben met de gedachte dat Marja van Wolferen dit alles heeft laten gebeuren. Voor een aantal van jullie die inmiddels ook persoonlijke banden met De Kok en De Bruin zijn aangegaan en daardoor in een afhankelijkheidsrelatie terecht zijn gekomen, zal het nog moeilijker zijn los te komen van deze mensen. Het onherroepelijk verbreken van alle contacten met De Bruin, De Kok én Van Wolferen is echter de enige manier om echt weer aan wederzijds vertrouwen met mij als ouder te kunnen werken.

Ik verwacht van jullie een heldere uiteenzetting over jullie handelen in de afgelopen periode. Ik verwacht ook een eerlijke houding naar de ouders toe. Pas daarna kan ik als ouder over voorstellen van jullie om de crisis op te lossen spreken.

Ik ben van harte bereid met jullie over bovenstaande nader van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groeten,

John Witjes

Ringvaart 16
3124 PB Schiedam.

c.c. Oudercommissies.