AKD Prinsen Van Wijmen ADVOCATEN
Westplein 12-14
3016 BM ROTTERDAM

Tel.: (010) 2772703 (secr.)
Fax: (010) 2141596
Kenmerk: 319.658/JCF
Email: jafranken@akd.nl
Inzake : Honki Ponk/advies
Uw ref :

AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST
Stichting Kinderopvang Honki Ponk
t.a.v. het Bestuur
Piersonstraat 37
3119 RG SCHIEDAM

Alsmede per telefax: 010 Ė 426 17 38

Rotterdam, 2 januari 2001

Mijne dames, heren,

Tot mij hebben zich gewend de gezamenlijke oudercommissies namens de ouders, de personeelsleden alsmede de gemeente Schiedam terzake het navolgende:

sedert enige tijd bestaat uw bestuur uit een tweetal bestuursleden. Ingevolge de statuten dient het bestuur evenwel gevormd te worden door vijf bestuursleden. Niettemin bent u niet bereid op korte termijn het bestuur aan te vullen. Zoals u bekend is, achten cliŽnten deze situatie zeer onbevredigend. Zulks reeds vanwege het feit dat het huidige bestuur kennelijk niet in staat is om met enig vertrouwen van cliŽnten daadwerkelijk kinderop-vangactiviteiten te ontplooien. Een in dat verband door de gemeente geÔnitieerd voorstel tot bemiddeling heeft geen uitvoering kunnen vinden vanwege de omvang en de aard van daaraan vooraf door u Ėals enige- gestelde (rand)voorwaarden.

Ter doorbreking van deze impasse maken zowel ouders als personeel hierbij gebruik van de mogelijkheid respectievelijk ťťn en twee, derhalve een drietal, bindende voordrachten te doen voor deze vacante bestuurszetels. Deze voordrachten zijn gebaseerd op de statu-ten en daaruit voortvloeiende reglementen en beleid (reglement oudercommissie, regle-ment cliŽntenraad, beleidsplan Ouderbeleid) alsmede op toepasselijke wetgeving (Wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen en Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderop-vang).

Concreet worden de navolgende personen voorgedragen:
- de heer drs G. Bos, orthopedagoog, bestuurslid kinderdagverblijf te Hoorn;
- de heer dr J. de Jong, directeur Algemene Zaken Erasmus Universiteit Rotter-dam;
- mevrouw mr A.W.M. Roozenboom, advocaat en procureur.

Daarbij merk ik op dat ouders en personeel hun wederzijdse voordracht(en) volledig on-dersteunen. Bovendien worden deze voordrachten door de gemeente ondersteund. Zulks is van belang aangezien de gemeente deze voordrachten Ėmede- dient te beoordelen aan de hand van artikel 13 van de Verordening Kinderopvang Schiedam en artikel 32 van de Algemene Subsidieverordening 2000. Daarenboven zal benoeming van voornoemde per-sonen bij cliŽnten vooralsnog weer tot voldoende vertrouwen in de Stichting leiden het-geen noodzakelijk is gebleken voor hervatting van de activiteiten van de Stichting.

Gelet op bovengenoemde voordrachten achten personeel en ouders het op dit moment niet opportuun of aan de orde om te reageren op uw brieven van 25 december jl. (aan de personeelsleden) en van 28 december jl. (aan de ouders) op de wijze zoals door u ver-zocht. Ten aanzien van deze brieven behouden ouders en personeel zich overigens na-drukkelijk alle rechten en weren voor; in het bijzonder ten aanzien van de daarin gedane aanzeggingen.

Op grond van het voorgaande verzoek en voor zover nodig sommeer ik u om mij uiterlijk woensdag 3 januari voor 16.00 uur schriftelijk te bevestigen dat u binnen 24 uur tot be-noeming van voornoemde personen in het bestuur van uw Stichting zult overgaan. Bij gebreke van uw tijdige bevestiging daarvan zal ik namens cliŽnten onverwijld een kort-gedingprocedure entameren waartoe ik, in het voorkomend geval, uw verhinderdata wel tijdig mag ontvangen.

Volledigheidshalve zend ik deze brief zowel met bericht van ontvangstbevestiging als per gewone post.

Hoogachtend,

J.C.G. Franken