J.P.de Kok
Groot Hertoginnelaan 190. 2517 EW 's-Gravenhage, tel. 070-457000, Telefax 070-450000


Aan de bureaucratix van het Medisch Tuchtcollege
Mw. Mr. L.A.M van den Berg-Voermans
Parnassusweg 228
1076 AV AmsterdamDen Haag 13-6-1990

Geachte bureaucratix,

Mijn excuses voor het feit, dat ik U van intelligentie verdacht. Ik begrijp, dat het Medisch Tuchtcollege de term "vervolgen" niet kent. Het Tuchtcollege is geen mens, die kan kennen. Het is slechts een papieren, bureaucratische organisatie, die bescherming biedt aan pseudo-wetenschappelijke dierenmishandelaars, aborteurs, euthanasisten en eugenetici. Het is geheel en al aan mijn foutieve inschatting te danken, dat ik meende, dat de leden van het college over organen beschikten, cerebrum genaamd, die bepaalde processen kunnen verrichten, gebruikelijk met denken aangeduid.
"Vervolgen" betekent volgens Van Dale: "betrekken in rechte", of "aanklagen". Wanneer de Medische Tuchtwet vervolgen niet kent, lijkt uw "inlichtingenblad" obsoleet, en het door u ingestelde onderzoek van de heer Janssen wederrechtelijk.
De door u ontvangen klacht van de heer Reuchlin over de arts 0. Janssen, Obrechtstraat 6 te Utrecht heeft tot gevolg gehad, dat u de heer Janssen aangeschreven heeft naar aanleiding van de ingediende klacht.
Dit kan leiden tot vervolging, c.q. een procedure die tracht de strafbaarheid of nalatigheid van de heer Janssen aan te tonen, en daar een straf voor te bepalen.
Leest u het volgende langzaam, ik zal het met hoofdletters typen. Leest u het gerust enige malen achter elkaar, wanneer u het niet direct begrijpt:

WANNEER U BESLUIT, DE ZAAK TEGEN DE HEER JANSSEN NIET TE SEPONEREN (VAN DALE: "SEPONEREN" = "TER ZIJDE LEGGEN" OF "NIET VERVOLGEN"), DAN DIEN IK HIERBIJ EEN AANKLACHT IN TEGEN DE ARTS H.W.J. PULLES, SPECIALIST IN ZIEKENHUIS RIVIERENLAND, PRES. KENNEDYLN 1, TE TIEL, DIE PATIENTE ONDERZOCHT HEEFT, ENIGE DAGEN VOOR DE OPNAME. VERDER HIELD HIJ TOT AAN HET MOMENT VAN OPNAME TELEFONISCH CONTACT OVER DE TOESTAND VAN PATIENTE. TENSLOTTE WAS HIJ BIJ DE OPNAME IN HET ZIEKENHUIS AANWEZIG, ZONDER ZELF HET INITIATIEF TOT OPNAME TE HEBBEN GENOMEN.
ALS ER NAAR UW MAATSTAVEN IEMAND MEDISCHE NALATIGHEID TEN LASTE KAN WORDEN GELEGD, DAN IS DAT DE HEER PULLES GEWEEST.

In een tijd dat het publiek misleid wordt door medelijden voor niet-vervolgde, HIV-virus-spuitende artsen, lijkt het mij toe dat onderhavige zaak in het openbaar weinig verheffends met zich mee zal brengen voor het vertrouwen in de artsenstand in Nederland.

In de overtuiging, dat het nu wel tot u zal doordringen,
hoogachtend,J.P. de Kok.P.S. VOOR DE DUIDELIJKHEID: DIT IS DUS EEN OFFICIELE AANKLACHT.